Kategorie

Reklamační řád firmy TINT s. r. o.

IČO: 63323966 platný od 1. 9. 2017 ve všech provozovnách a prodejních prostorech této firmy.

Reklamační řád je sepsán dle platného Obchodního a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a Zákona na ochranu spotřebitele dle Českého práva a norem. Vztahuje se na zboží a výrobky, které byly zakoupeny u výše uvedené firmy. Reklamace na zboží musí být uplatněna řádně v záruční době.

Všeobecná ustanovení

Ke každému zboží je prodejcem přikládána faktura a dodací list, nebo zjednodušený daňový doklad (paragon), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud není záruční list přiložen přímo od výrobce. Převzetím zboží od prodávajícího zákazník souhlasí se záručními podmínkami. Pokud zboží obsahuje sériové (výrobní číslo) je kupující povinen zkontrolovat, zda číslo uvedené na dokladu souhlasí s číslem uvedeným na výrobku. Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi vystavenými doklady a skutečně převzatým zbožím (v druhu, množství, kvalitě nebo ve výrobních číslech) i při dodání přes dopravce, je povinen ihned, nebo při dodání dopravcem nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží informovat společnost TINT s. r. o. o dané nesrovnalosti, která bude následně řešena. Pokud tato opatření zákazník neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

Není-li na paragonu, dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců od data prodeje a začíná běžet dnem vystavení daňového dokladu nebo záručního listu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Prodávající nezapočítává do záruční doby dobu od kontaktování zákazníka o vyřešené reklamaci do vyzvednutí na provozovně, nebo dobu při nepřevzetí zásilky od dopravce.

Způsoby řešení reklamací

 • oprava zařízení nebo kterékoliv jeho části, jež bylo uznáno jako vadné v důsledku vady materiálu v záruční době. Zákazník obdrží reklamační protokol o opravě, původní zboží se stejným sériovým číslem bude vráceno opravené zákazníkovi. Záruka se prodlužuje o dobu opravy zařízení
 • výměna zařízení nebo kterékoliv jeho části za nové, jež bylo uznáno jako vadné v důsledku vady materiálu v záruční době. Zákazník obdrží reklamační protokol o výměně zařízení, tzn. dojde ke změně sériových čísel. Záruka se obnovuje v plné výši jako u nového zařízení.
 • výměna zařízení nebo kterékoliv jeho části za funkční, jež bylo uznáno jako vadné v důsledku vady materiálu v záruční době. Zákazník obdrží reklamační protokol o výměně zařízení, tzn. nedojde ke změně sériových čísel. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy bylo zařízení v reklamaci
 • ostatní způsoby vyřízení reklamace se řídí Občanským zákoníkem

 

Možnosti zániku uznání reklamace

 • poškozením zboží při přepravě (škody řeší s dopravce při převzetí)
 • porušením ochranných pečetí, nálepek a známek
 • mechanickým poškozením, zacházením či obsluhou
 • pokud byly škody způsobeny počítačovými viry
 • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené v důsledku vady nebo selhání jiné součásti systému
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • neodbornou instalací. Zákazník musí mít na paměti, že se jedná většinou o elektronické součásti náchylné na poškození statickou elektřinou. Montáž musí provádět vždy osoba alespoň znalá, dle §5 vyhlášky 50 Sb. Prokázání odbornosti může být prodejcem při reklamování vyžádáno

 

Vymezení uznaní reklamací některého typu zboží

Prodávající v žádném případě neručí a nenese náklady za škody, vzniklé zákazníkovi v důsledku vady zboží, selhání software či počítačové sítě a ztráty dat. V případě reklamace výrobků, které slouží pro ukládání dat, neručí prodávající za data na nich uložená. Zákazník si zálohu dat provádí sám, nebo na požádání dle ceníku prací může být záloha provedena prodejcem.

 • u LCD monitorů a LCD displejů se záruka nevztahuje na vypálené body uvedené v toleranci výrobce daného zboží
 • pevných disků zaniká záruka poškozením ochranné pečeti na obvodu disku, popř. na vrchní straně, nebo jiného mechanického poškození
 • opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, mechanických částí, zobrazovačů, výbojek dataprojektorů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku
 • dojde-li při přepravě zákazníkem k mechanickému poškození médii prodávaných bez obalu, záruka na tyto média zaniká. Zákazník je povinen média zabezpečit při přepravě tak, aby nedošlo k jejich poškození
 • reklamaci inkoustové a laserové cartridge musí být v cartridge určité minimální množství náplně, dle specifikace výrobce. Pokud bude toto množství nižší, na reklamaci nemusí být brán zřetel. Pokud dojde zákazníkem k záměně modelu cartridge pro jeho tiskárnu, může uplatnit výměnu u prodávajícího pouze za předpokladu nerozbalení originálního obalu
 • u reklamaci CPU musí být všechny jeho součásti bez známky jakéhokoliv poškození, zde patří zejména poškozené hrany jader, teplovodivá pasta nanesená mimo chladící plochu, ohnuté piny, známky tepelného přetížení způsobené nedostatečným chlazením, nebo přetaktováním. V těchto případech nebude prodávajícím zboží do reklamace vůbec přijato

 V případě neoprávněné reklamace zboží zákazníkem (nebude-li zjištěna udaná závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování zboží podle aktuálního ceníku servisních výkonů a služeb. Neoprávněně reklamované zboží si zákazník může vyzvednout osobně nebo mu může být zboží zasláno na jeho náklady.
V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním listě výrobce. Je-li u zboží přiložen výše jmenovaný záruční list, nelze jej bez tohoto dokladu reklamovat. Pokud není tento záruční list výrobce přiložen, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy TINT s. r. o.

 

Pro vyřízení reklamace prodejce vyžaduje od zákazníka:

 • kopie dodacího nebo záručního listu a daňového dokladu od daného zboží
 • kompletní balení zboží včetně kabelů, redukcí, manuálů, příslušenství, CD-ROM, atd.
 • zboží nesmí být mechanicky poškozeno
 • musí být zabaleno v originálním obalu, pokud takto nebude učiněno, má prodávající právo si vyúčtovat náklady spojené s balným pro zabezpečení součásti proti mechanickému poškození, nebo zboží nemusí být k reklamaci přijato
 • v případě podezření na spornou nebo neoprávněnou reklamaci využít možnosti podmíněné reklamace, kdy zákazník svým podpisem stvrdí, že netrvá na lhůtách stanovených zákonem a vyčká na vyjádření od výrobce nebo dodavatele
 • poskytnutí kontaktu pro oznámení o vyřízení reklamace

 Firma TINT s. r. o. nabízí, pokud je to v jejich silách, jako bezplatnou službu zákazníkům v době vyřizování reklamací zapůjčení ekvivalentní komponenty nebo části celku, která zajistí alespoň minimální funkčnost výrobku, aby zákazníkovi vznikla pouze co nejmenší provozní ztráta.